Algemene voorwaarden

1.
Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
1.2
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/ of producten.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Indien de opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.
Totstandkoming en opzegging overeenkomsten
2.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen opdrachtgever en opdrachtnemer hiertoe een schriftelijk document hebben ondertekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2
Een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk door beide partijen worden opgezegd. Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden.
2.3
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beindigen als de opdrachtgever failliet dreigt te gaan, haar verplichtingen niet meer kan nakomen, geconfronteerd wordt met een (on)vrijwillige overname door een derde partij of een Force Majeure gebeurtenis langer dan 30 dagen aanhoudt.
2.4
Het opzeggen van een overeenkomst heeft geen effect op de in de Algemene Voorwaarden opgenomen regels omtrent garantie, aansprakelijkheid en overmacht zoals beschreven in de hoofdstukken 5 en 6.
3.
Prijzen
3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief omzetbelasting.
3.2
De prijzen zijn exclusief bijkomende kosten die verband houden met het gebruik van noodzakelijke ICT faciliteiten, reiskosten en kosten van materiaalgebruik (kantoorartikelen, postzegels etc.). Desgewenst kan voor ICT faciliteiten en materiaalverbruik een vaste vergoeding in rekening gebracht worden die 5% over het factuurbedrag bedraagt. Dit laatste geldt niet voor de reiskosten.
4.
Betaling
4.1
Opdrachtnemer verstuurt aan de opdrachtgever iedere maand een factuur over de geleverde diensten in de daaraan voorafgaande maand.
4.2
Reis- en verblijfskosten zijn kosten die buiten de standaard dienstverlening vallen. Indien reis- en verblijfkosten worden gemaakt ten behoeve van de opdrachtgever dan zullen deze additioneel in rekening worden gebracht.
4.3
Alle kosten zijn exclusief BTW en of andere wettelijke toeslagen.
4.4
Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Bij het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5
Bij niet of niet- tijdige betaling door de opdrachtgever is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd die overeenkomt met het gemiddelde voor die periode geldende wettelijk vastgestelde rente percentage, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6
Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die opdrachtnemer als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
4.7
In geval van niet- tijdige betaling bij twee achtereenvolgende termijnen is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.8
Opdrachtnemer is gerechtigd om voorafgaand aan een nieuw jaar – een jaar loopt van januari tot en met december - de tarieven te verhogen. De verhoging zal ruimschoots, edoch minimaal 1 maand, voor het verstrijken van het jaar aan de opdrachtgever aangekondigd worden.
4.9
Opdrachtgever verplicht zich de kosten die verbonden zijn aan de geleverde diensten en vallende onder de overeenkomst te vergoeden binnen de daarvoor geldende afspraken.
5.
Garantie en aansprakelijkheid
5.1
Opdrachtnemer verplicht zich tot het met zorg verrichten van de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden.
5.2
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
6.
Overmacht
6.1
In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in gebruikte communicatiesystemen.
7.
Werklocatie
7.1
De te verrichten werkzaamheden zullen bij voorkeur op de (woon)locatie van de flexwerker uitgevoerd worden. Als de opdrachtgever anders wenst dan kan dit geregeld worden met dien verstande dat de reiskosten als bijkomende kosten zullen worden aangemerkt en doorbelast.
8.
Geheimhouding en zorgvuldigheid
8.1
Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen opdat de belangen van de opdrachtgever niet geschaad worden.
8.2
Indien door de opdrachtgever gewenst, zal opdrachtnemer haar geheimhouding-verklaring ondertekenen met dien verstande dat deze niet strijdig is met de belangen van de opdrachtnemer en haar Algemene Voorwaarden, dan wel het Nederlands Recht.
8.3
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verlies, diefstal en/of misbruik van door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer beschikbaar gestelde documenten wordt geconstateerd dan zal de opdrachtnemer dit terstond aan de opdrachtgever melden.
8.4
Na het afronden van de werkzaamheden, het voortijdig beëindigen van een overeenkomst of het beëindigen van een relatie zal de opdrachtgever alle bescheiden van de opdrachtgever retourneren.
9.
Intellectueel eigendomsrecht
9.1
Het intellectueel eigendomsrecht rust op alle door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden bij de opdrachtnemer.
9.2
De opdrachtgever krijgt voor alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de overeenkomst het niet-exclusieve gebruiksrecht. Hiervan kan worden afgeweken als dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.
10.
Medewerking door de opdrachtgever
10.1
De opdrachtgever is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
10.2
De opdrachtgever verstrekt alle informatie die noodzakelijk is voor het adequaat uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig en volledig. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.3
Indien de beloning van de opdrachtnemer is gekoppeld aan het in de overeenkomst te behalen eindresultaat en dit resultaat niet kan worden bereikt door nalatigheid van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever alsnog verplicht de beloning in zijn volledigheid te voldoen.
11.
Concurrentiebeding
11.1
Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder uitdrukkelijk schriftelijke kennisgeving en na toestemming van de opdrachtnemer een medewerker van de opdrachtnemer in dienst te nemen binnen één jaar na afronding van de werkzaamheden door desbetreffende medewerker bij de opdrachtgever.
11.2
Bij overtreding van deze bepaling zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een boete in rekening brengen die overeenkomt met €10.000,- per overtreding exclusief kosten die gedurende de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt ten behoeve van desbetreffende medewerker (opleidingen, workshops etc.).